Нүүр АБ2: Сургалтын агуулга

АБ2: Сургалтын агуулга

АБ2.1: Баклавар болон магистарын (M20) сургалтуудыг шинэчлэх, шинээр хөгжүүлэх.

Хүрээлэнгүүд нь түншлэлийн дагуу 6 URGENT сэдвээр багцлагдсан шинэчлэгдсэн, шинэ салбаруудыг багтаасан болно.

P5 нь Байгаль орчны чиглэлээр бакалаврын чиглэлээр 1 шинэ хичээл (Хот төлөвлөлтөд ногоон, цэнхэр дэд бүтэц, 3ECTS, 35 оюутан / жил) боловсруулж, ойн аж ахуйн чиглэлээр бакалаврын чиглэлээр 1 хичээл (цэцэрлэгжүүлэлт, 3ECTS, 6 оюутан / жил) шинэчлэх, 1 Ойн аж ахуй ба ойн менежментийн чиглэлээр магистрын зэрэг олгох шинэ сэдэв (хот орчмын ногоон байгууламжийн менежмент, 3ECTS, жилд 5 оюутан), 2 шинэ хичээл (Urban permaculture + NbS based urban development; total 6ECTS, 3 students / year) to PhD. Ойн аж ахуй ба Ойн менежмент, Байгаль орчны шинжлэх ухааны хөтөлбөрүүд. 4 ЯАРАЛТАЙ сэдвүүд хамрагдсан байна; 1 шинэ BSc ба 2 докторын сэдвийг интерактив модуль, видео лекц, кейс судалгааны мэдээллийн сан гэх мэт бүрэн цахим цуглуулгатай боловсруулна.

P6 нь Газар зохион байгуулалт ба төлөвлөлтийн чиглэлээр бакалаврын зэрэг олгох 2 хичээлийг (Хот төлөвлөлт + Ногоон дэд бүтэц; 4ECTS, 12 оюутан / жил) шинэчилж, 3 шинэ хичээл (Ландшафтын архитектур + Хот төлөвлөлтөд GIS програмууд + Хот төлөвлөлтөд ногоон ба цэнхэр дэд бүтэц; Газарзүйн чиглэлээр магистрын чиглэлээр 6 ECTS, 6 оюутан /, мөн экологийн чиглэлээр магистрын 1 хичээлийг (Хотын экологи; 2 ECTS, 2 оюутан / жил) шинэчлэх. 4 ЯАРАЛТАЙ сэдвүүд хамрагдсан байна; BSc-ийн 2 шинэ сэдвийг интерактив модуль, видео лекц, кейс судалгааны мэдээллийн сан гэх мэт бүрэн цахим цуглуулгатай боловсруулна.

P7 нь 2 шинэ хичээл (Ландшафтын архитектурын төсөл ба төлөвлөлт + Ландшафтын архитектурын материал; 12ECTS, жилд 40 оюутан) боловсруулж, 2 хичээлийг шинэчлэх болно (Хотын ногоон байгууламжийн төлөвлөлт + Ландшафтын архитектурын экологи; 12ECTS, 40 оюутан / жил) Ландшафтын архитектурын бакалаврын зэрэг, Ландшафтын архитектур ба төлөвлөлт чиглэлээр магистрын чиглэлээр 2 шинэ сэдэв боловсруулах (Хот төлөвлөлт ба төлөвлөлт + Хотын модлог ургамлын экологи; 8 ECTS, 10 оюутан / жил). 3 URGENT сэдвүүд хамрагдсан байна; 1 шинэ BSc & 1 магистрын сэдвийг интерактив модуль, видео лекц, кейс судалгааны мэдээллийн сан гэх мэт бүрэн цахим цуглуулгатай боловсруулна.

P11 нь Байгаль орчны чиглэлээр магистрын чиглэлээр 1 шинэ (Хотын экосистем; 3ECTS, 5 оюутан / жил) боловсруулж, 1 хичээлийг (Экосистемийн динамик; 3ECTS, 5 оюутан / жил) шинэчилж, 1 шинэ (Хотын гамшиг; 4ECTS, 5 оюутан) боловсруулна. / жил) болон 4 (Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах экосистемийн хандлага (Ландшафтын экологи, нэгдсэн систем ба NBS, экосистемийн менежмент) + Онцгой байдлын менежментэд алсын зайнаас тандан судлах ба ГМС; 16ECTS, 70 оюутан / жил) сэдвээр гамшгийн судалгаа хийх. 5 ЯАРАЛТАЙ сэдвүүд хамрагдсан байна; Интерактив модуль, видео лекц, кейс судалгааны мэдээллийн сан гэх мэт бүрэн цахим цуглуулгатай 2 шинэ сэдвийг боловсруулна.

P12 нь LLL-ийн 2 шинэ гэрчилгээний онлайн сургалтыг (Хотын хөдөө аж ахуй + Ногоон ба цэнхэр дэд бүтцийг сурталчлах бодлого, удирдамж; 2 ECTS үнэ цэнэтэй; жилд 20 оюутан / жил) боловсруулж, 1 шинэ хичээл (Байгаль орчны дизайн ба тогтвортой хотуудад зориулсан GIS; 3ECTS, 80 оюутан / жил), архитектурын чиглэлээр бакалаврын зэрэг олгох 1 хичээлийг (Ландшафтын архитектур; 3ECTS, 80 оюутан / жил), 2 (Дэд бүтцийн төлөвлөлт + Хотын экологи ба ландшафтын зураг төсөл; 6ECTS, 60 оюутан / жил) төлөвлөлтөнд бакалаврын зэрэг олгох. , 2 шинэ хичээл (Экологи ба Байгаль орчин + Ландшафтын хот байгуулалт; 4ЭКТС, жилдээ 16 оюутан) боловсруулж, Магистрын чиглэлээр 1 хичээл (Хот төлөвлөлтийн студи - Хөршийн төлөвлөлт ба зураг төсөл- Ногоон байгууламжийн зураг төсөл, төлөвлөлт; 12ЭКТС, 8 оюутан / жил) шинэчлэх. архитектурын чиглэлээр 1 шинэ хичээл (Хот байгуулалтын үйлчилгээнд суурилсан байгалийн гаралтай шийдлүүд; 2ЕБС, 1 оюутан / жил) боловсруулж, архитектурын докторын зэрэг олгох 1 хичээлийг (Ландшафтын архитектур; 2ЭКТС, 1 оюутан / жил) шинэчлэх.

P13 нь Байгаль орчны чиглэлээр магистрын чиглэлээр 3 шинэ (Газар зүйн мэдээллийн систем + Байгаль орчны менежментийн дижитал зураг боловсруулах; 9ECTS, жилд 90 оюутан) боловсруулж, 1 хичээлийг (Байгаль орчны мэдээлэл зүй ба загварчлал; 3ECTS, 25 оюутан / жил) шинэчлэх болно. , мөн экологийн чиглэлээр магистрын чиглэлээр 1 шинэ (Хотын ургамлын экологи; 3ECTS, жилд 20 оюутан) боловсруулж, 2 (Ландшафтын экологи ба хот төлөвлөлт + Алсаас тандан судлах ба ГМС; 8ECTS, 55 оюутан / жил) хичээлийг шинэчлэх. 4 ЯАРАЛТАЙ сэдвүүд хамрагдсан байна; Интерактив модуль, видео лекц, кейс судалгааны мэдээллийн сан гэх мэт бүрэн цахим цуглуулгатай 2 шинэ сэдвийг боловсруулна.

P14 нь Ойн чиглэлээр бакалаврын зэрэг олгох 2 хичээлийг (Хотын ойн менежмент + Хотын усны хагалгааны менежмент ба ГМС-ийн хэрэглээ; 6ECTS, жилд 80 оюутан) шинэчлэх, 1 шинэ (Хотын экосистемийн менежмент ба ГМС-ийн програмууд; 2ECTS, 20 оюутан / жил) боловсруулж шинэчлэх болно. 1 (Ус намгархаг газрын менежмент ба ГМС-ийн програмууд; 3ECTS, жилд 20 оюутан) Ойн чиглэлээр магистрын чиглэлээр суралцаж, 1 шинэ (Хотын ой тохижуулах, зураг төсөл боловсруулах; 2ECTS, 5 оюутан / жил) боловсруулж 1 (Хотын экологийн нөхөн сэргээлт; 2ECTS, Ойн чиглэлээр докторын зэрэг олгох 5 оюутан / жил). 4 ЯАРАЛТАЙ сэдвүүд хамрагдсан байна; 1 шинэ магистр, 1 докторын сэдвийг интерактив модуль, видео лекц, кейс судалгааны мэдээллийн сан гэх мэт бүрэн цахим цуглуулгатай боловсруулна.

АБ2.2: Докторын судалгааны тогтолцоог боловсруулах (M14)

Боловсруулах зүйлд дараахь зүйлс орно.

  • асуудлууд, олон улсын хамгийн сүүлийн үеийн сэтгүүл, холбогдох докторын судалгааны ажлын боломжит чиглэлийг хэлэлцсэн хүрээний баримт бичиг (URGENT модулийн бүтцийг дагаж мөрдөх) М10-ийн удирдлагын байгууллагуудад баталгаажуулахаар ирүүлэх;
  • P13 дээр бичих 
  • M14 компанийн URGENT судалгааны байгууллагын / хэлтсийн хөтөлбөр;
  • М10-оос PI-ээс хуваарилсан дор хаяж 10 докторын зэрэгтэй, URGENT шинэлэг, олон талт сэдвийг судлах, хамтарсан судалгааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх.

АБ2.3: Багш, докторын оюутнуудад зориулсан зуны сургууль, семинар (M35)

Боловсруулах зүйлд дараахь зүйлс орно.

  • Сургалтын гол арга хэмжээ бол Тарту (EE) дахь GBI & NBS-ийн шинжлэх ухаан, менежмент, бодлогын талаар нээлттэй дуудлага хийх олон улсын зуны сургууль юм (by M12). Сургуулийн багш нарын бүрэлдэхүүнд ЕU-ны URGENT түнш байгууллагууд болон олон улсын эрдэм шинжилгээний ажлын туршлагатай, эсвэл орон нутгийн асуудлыг гүнзгий ойлгодог PC-ийн мэргэжилтнүүдийн баг багтах болно. Суралцах чадварыг дээшлүүлэхийн тулд сургуульд нэмэлт санхүүжилт босгох болно (жишээлбэл, олон янзын асуудал, шийдлийг харуулах үүднээс гадны багш ажиллуулах, улс орны янз бүрийн хот суурин газруудаар аялал зохион байгуулах гэх мэт). Өргөдлийг Эстоны Шинжлэх Ухаан Боловсролын Яам болон DAAD GoEast хөтөлбөрт өгөх болно (амжилтанд хүрэх магадлал өндөр, ялангуяа өмнөх тохиолдолд). Зорилтот үзэгчид нь PI-ийн эрдэм шинжилгээний багш, докторант (нийт 35 багш, докторын оюутан) байх болно. Хичээлийн 20-40% -ийг нээлттэй дуудлагад хариу өгөх гадны санхүүжилттэй оролцогчид бүрдэнэ гэж бид үзэж байна; энэ нь ялангуяа олон улсын хэмжээнд түгээх үр нөлөөг бэхжүүлэх болно. Тарту нь MN  IN эсвэл түнш орноос хөтөлбөрийн аль ч газар руу аялахтай харьцуулбал харьцангуй бага зардалтай тул түнш болон хөтөлбөрийн орнуудын бусад байршлуудаас сонгогджээ. Энэ нь боломжит оролцогчдын гол хэсгийн хувьд хамгийн дөт зам байх болно, учир нь MN-IN-ийн аливаа сонголт нь томоохон төвүүдээр дамжин өнгөрөх тойрог замыг хамардаг бол Таллин, Рига (хамгийн ойр нисэх онгоцны буудлууд) нь IN болон МN байршилтай бараг шулуун шугамаар холбогддог. . Нэмж дурдахад, аялал жуулчлалын богино зайд IN & MN-т хамааралтай уул уурхайн бүс, голын усанд автсан хотууд, ухаалаг хотууд эсвэл нийслэл газрууд зэрэг хот суурин газрын янз бүрийн нөхцөл байдал байдаг бөгөөд эдгээр бүх нөхцөл байдалд GBI-ийн хөгжил, менежментийн сайн туршлагуудыг агуулдаг. .
  • Сургалтын хөтөлбөр боловсруулах, төлөвлөх арга зүй, хөдөлгөөнт байдал, хамтарсан судалгааны зохих засаглалын зохицуулалтын талаар P5 & 11-ийн академик багш, мэдээллийн технологийн ажилтан, администраторуудад зориулсан семинар (WP1.1-той хамтран)
  • сэдэвчилсэн болон зохион байгуулалтын асуудлууд, боломжит шийдлүүдийн талаархи ойлголтыг олж авахын тулд PC => EU ба PC <=> PC-д зочилно (дор хаяж 14 урсгал; 18 суралцагч).

Сургалтын арга хэмжээнд ашигласан бүх сургалтын материалыг URBAN learn-ээр дамжуулан авах боломжтой болно (WP3 тайлбарыг үзнэ үү).

+