Нүүр Ажлын багц 7

Working package 7: Management

WP7.1: Консорциумын гэрээ байгуулах (М2)

WP7.2: Удирдах хороог байгуулах, ажиллуулах; Консорциумын уулзалтууд (M35)

WP7.3: Зохицуулах нэгж (M30) -аас бүх түншүүд дээр хийх мониторингийн дунд хугацааны айлчлал

WP7.4: EACEA-д тайлагнах (M36)

+